Convocatòria assemblea ordinària i extraordinària 2011

A continuació publiquem la convocatòria a l’assemble ordinària anual de socis que tindrà lloc pròximament, així com l’assemblea extraordinària, en la que serà elegida una nova junta directiva per als pròxims quatre anys,

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA TAVERNES DE LA VALLDIGNA.

Es convoca a L´assemblea General Ordinària de Socis del C.E.T.V., que tindrá lloc el dia 25 de Febrer de 2011, a les 21.30 hores en primera convocatòria, i a les 22 hores en segona convocatòria, amb el seguent
ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació si cal de l´acta de l´assemblea anterior.
2.- Balanç de l´ejercici de comptes del 2010, i aprovació si cal.
3.- Estat de la Societat. Informe de la junta Directiva referit al 2010.
4.-Presupost per al 2011.
5.- Propostes que presenten els Socis per escrit, amb un minim de cinc dies d´antelació.
6.- Precs i preguntes.
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA TAVERNES DE LA VALLDIGNA.

Es convoca a l´Assemblea General Extraordinaria de Socia del C.E.T.V. que tindrá lloc a continuació de l´Assemblea Ordinaria, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1.- Presentació de les candidatures per a constituir la Junta Directiva per al periode estatutari de 4 anys (2011-2015), amb les segúens condicions:
a.- Les candidatures necesariament estaran constituides per.- President, Vice-President, Secretari i Tresorer. Els Presidents de les Seccions son membres nats de la Junta Directiva.
b.- Les candidaturest tindran que presentarse en Secretaria, amb el rebut firmat pel President, abans del dia 19 de febrer.
c.- Les candidatures rebudes estaran al tauler d´anuncis a partir del dia 21 de febrer.
2.- Exposició del programa electoral per part dels candidats a President.
3.- Votació dels Socis i recompte de vots ( s´admetran els vots per correu i els delegats degudament documentats).
4.- Proclamació del President i Junta Directiva del Centre Excursionista Tavernes de La Valldigna.

Leave A Comment